BESTSAFE – SOCK MOS-SOC-7624 แบบท่อน วัสดุดูดสารเคมีเหลวทั่วไป (ท่อนเล็ก) บรรจุ Box  : 10 ea. สำหรับสีเทา: น้ำมันสารหล่อลื่นตัวทำละลายน้ำ
น้ำมันสารหล่อเย็นตัวทำละลายและน้ำกรด – สารกัดกร่อน : น้ำมันดีเซล, น้ำมันไฮโดรลิค, น้ำมันพืช, น้ำมันเครื่อง, collants, น้ำ,
อะซิโตน, เบนซิน, MEK, โทลูอีน, ไตรคลอโรเอธิลีน, Turpentine, อีเทอร์, เฮกเซน จุดเด่นของแผ่นเส้นใยดูดซับน้ำมัน BESTSAFE เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ซึ่งมีน้ำมันที่มีความเข้มข้นสูงยิ่งสูงขึ้นดูดซับได้ดีเยี่ยม

error: Content is protected !!