MOS-MTR-350 (แบบม้วน) สำหรับสีเทา: น้ำมันสารหล่อลื่นตัวทำละลายน้ำ
น้ำมันสารหล่อเย็นตัวทำละลายและน้ำกรด – สารกัดกร่อน จุดเด่นของแผ่นเส้นใยดูดซับน้ำมัน BESTSAFE เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ซึ่งมีน้ำมันที่มีความเข้มข้นสูงยิ่งสูงขึ้นดูดซับได้ดีเยี่ยม

error: Content is protected !!